تیر آهن 16 - تیر آهن پروفیلی فلزی است که در صنعت و ساختمان سازی کاربرد د ارد. تیرآهن به سه دسته اصلی IPE، INP، IPB تولید می شود که مقاطع هریک در جزئیات متفاوت است.

This user account status is Approved